තීන්ත ආලේපයට පෙර පෘෂ්ඨ සකස් කිරීම – 01 කොටස.


 

කපරාරු පෘෂ්ඨ

 

තීන්ත ආලේපයට පේර තීන්ත ආලේප කරන පෘෂ්ඨය සකස් කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. තීන්ත හොඳින් පෘෂ්ඨයට සවි වීමටත් , දිගුකල් තීන්ත රඳා පැවතීමටත් මෙය ඉතාමත්ම වැදගත්. අද අපි බලමු කපරාරු පෘෂ්ඨයක් තීන්ත ආලේපයට පෙර සකස් කරගන්නා අන්දම.

01. පළමුව පෘෂ්ඨය හොඳින් පුරවා කඩතොලු, වලවල් මකා මට්ටම් කරගත යුතුය. මේ සඳහා පිරවුම් ද්‍රව්‍යයක් භාවිතා කල හැකිය.

02. එම මට්ටම් කල පෘෂ්ඨය කුණු හා දූවිලි නැති වන පරිදි සෝදා හොඳින් පිරිසිදු කර හොඳින් වියලීමට හරින්න.

03. ඉන් පසු තීන්ත ආලේප කරන පෘෂ්ඨයට වෝල්ෆිලර් එක් වරක් හෝ දෙවරක් යටි ආලේපය ලෙස ආලේප කරන්න. මේම ආලේපය තීන්ත හොඳින් පෘෂ්ඨයට සවී වීමට උපකාරී වේ.

04. යටි ආලේපය හොඳින් වියලීමට හැර පෘෂ්ඨය මත තීන්ත එක් වරක් ආලේප කරන්න.

05. ඉන් පසු පෘෂ්ඨය වියළීමට හැර, පෘෂ්ඨයේ අසමානතා දිස් වේ නම් එම ස්ථාන වල නැවත වරක් පිරවුම් ද්‍රව‍ය ආලේප කර මට්ට්ම සකස් කර වියලීමට හැර නැවත එම ස්ථාන වල පමණක් තීන්ත ආලේප කරන්න.