තීන්ත ආලේපයට පෙර පෘෂ්ඨ සකස් කිරීම – 02 කොටස.


 

දැව පෘෂ්ඨ

 

දැව පෘෂ්ඨ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 2ක්ට වෙන කල හැක. ඒ

ස්වභාවයෙන්ම වටිනා දැව හා සුදු දැව ලෙසයි. දැව සඳහා වාර්නිෂ් කිරීම, පොලිෂ් කිරීම හෝ එනැමල් ආලේප කල හැක. වටිනා දැව පෘෂ්ඨයක් නම් එහි ස්වභාවික වර්ණය හා වයිරම ප්‍රයෝජනයට ගත හැක.

නමුත් සුදු දැව වර්ණ ගැන්වීමේදී එයට ස්ව්භාවික පෙනුමක් ලබා දීමට එය වර්ණ ගන්වනු ලැබේ.

දැව පෘෂ්ඨයක් වර්ණ ගන්වා ගැනීමේ පියවර

1. දැව කැබැල්ල ම්ට්ටම් කරගැනීම
2. ඉන් පසු දැව පෘෂ්ඨයට සීලර් තට්ටුවක් ආලේප කරන්න.
3.සිනිඳු මදින කඩදාසියකින් ම්ට්ට්ම් කර අදාල වර්ණක ආලේප කිරීම.
4. ඉන් පසු නැවත පෘෂ්ඨයේ සීලර් තට්ටුවක් ආලේප කරන්න.
5. නැවත සිනිඳු මදින කඩදාසියකින් ම්ට්ටම් කර වාර්නිෂ් ආලේප 1ක් හෝ 2ක් අලේප කරන්න.

දැව පෘෂ්ඨයක් මත එනැම්ල් ආලේප කිරීමේ පියවර

1. අදාල දැවය පිරව්ම් ද්‍රව්‍ය යොදා මට්ටම් කරගන්න.
2. ඇලුමිනියම් සිල්වර් ආලේපනයක් ආලේප කරන්න.
3. ඉන් පසු එනැමල් ආලේප 1ක් හෝ 2ක් ආලේප කිරීම.

මේ ආකාරයට දැව පෘෂ්ඨයක් මත නිවැරදිව වර්ණ ආලේප කර දිගු කාලයක් පවත්වා ගත හැක.